• darkblurbg
    ASC Sports & Water

In geval van voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen en wateroverlast situaties kan worden overwogen om de fluctuatie van de grondwaterstand voor een bepaalde tijd te monitoren. Hiertoe kunnen door ASC Sports & Water dataloggers in peilbuizen worden geïnstalleerd, waarmee peilkeuzen en ontwateringsniveaus voor een planlocatie nader kunnen worden beoordeeld.

  • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
  • Uitvoeren waterdoorlatendheidsmetingen
  • Monitoren fluctuatie grondwaterstand op planlocatie
  • Beoordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia
  • Herleiden oorzakelijke verbanden wateroverlast en oplossingsrichtingen