• darkblurbg
    ASC Sports & Water

Bij nieuwbouwplannen dient mede op basis van de fluctuatie van de freatische grondwaterstand een peilkeuze te worden gemaakt voor bebouwing en verhardingen. Voor een voldoende beheersing van het grondwater in de bouwfase en de permanente situatie zijn in het geval van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een klei- of veenbodem ook aanvullende maatregelen gewenst.

  • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
  • Functioneren grondwater in de ondiepe bodem bij neerslagrijke omstandigheden
  • Boordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia
  • Opstellen adviezen ter voorkoming van wateroverlast in kruipruimten en tuinen zowel in bouwfase als permanente situatie