• darkblurbg
    ASC Sports & Water

Bij nieuwbouwplannen wordt voorgeschreven dat neerslag van verhard oppervlak indien mogelijk moet worden afgekoppeld van de riolering. Hiertoe dient een Watertoets te worden uitgevoerd. ASC Sports & Water biedt ondersteuning bij het opstellen van een Watertoets en het onderzoeken van de planlocatie op de (on)mogelijkheden van berging en infiltratie in de bodem.

  • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
  • Uitvoeren waterdoorlatendheidsmetingen
  • Monitoren fluctuatie grondwaterstand op planlocatie
  • Boordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia