• darkblurbg
  • darkblurbg

Kansenanalyse hemelwater

Kansenanalyse toepassing van ondiepe infiltratie van hemelwater in de bodem in het stedelijk gebied van Doetinchem, Gaanderen en Wehl

In opdracht van de gemeente Doetinchem is voor het stedelijk gebied van Doetinchem en voor de woonkernen Gaanderen en Wehl een kansenanalyse uitgevoerd voor het bergen en infiltreren van hemelwater in de ondiepe bodem. De kansenkaarten worden gebruikt in de voorbereidingsfase van rioleringsprojecten om te bepalen op welke wijze de afkoppeling van hemelwater invulling kan krijgen en welke risico┬┤s en voorzorgsmaatregelen daarbij aan de orde zijn.

In deze analyse is op basis van bodemkundige en geohydrologische parameters een verdeling gemaakt in de mate van geschiktheid van de bodem. De kaarten zijn mede getoetst aan langjarige peilbuisgegevens van de gemeente, aan uitkomsten van geotechnische en geohydrologische onderzoeken en aan de Bodemkaart van Nederland. Ook de verbreiding van kelders en kruipruimten is daarin opgenomen. Dit is vertaald naar een gebiedsdekkende kansenkaart waarin eventuele hiaten in beschikbaarheid gegevens zijn weergegeven.

De analyse is uitgevoerd met meetgegevens van de gemeente Doetinchem en de kaarten zijn verwerkt in QGIS.

Met deze kaarten kan vroegtijdig rekening worden gehouden met water op straat en andere kritische omstandigheden. Daarbij kunnen hiermee voldoende monitorings peilbuizen in stand worden gehouden om de zorgfunctie van de gemeente doelmatig in stand te houden.