• darkblurbg
  • darkblurbg

Op naar Green Deal met de gemeente Tytsjerksteradiel in 2020

ASC Sports & Water is in samenspraak met de gemeente Tytsjerksteradiel een meerjaren onderhoudsplanning voor de 43 natuurgras velden aan het opstellen.

Op basis van de uitgevoerde nulmeting en afstemming met Jolanda Schaap (beleidsmedewerker sport en recreatie) en Hielke Marten Kallenkoot (beleidsmedewerker buitendienst) van de gemeente Tytsjerksteradiel worden de huidige kwaliteit en het gebruik van de buitensportaccommodaties beoordeeld. Gewenste herstelmaatregelen op korte en lange termijn en inzicht in de jaarlijkse onderhouds- en renovatiekosten worden hierbij inzichtelijk gemaakt.

Het functioneren van de toplaag en de waterhuishouding is middels afstemming met het onderhoudsteam en door het inspecteren van de velden beoordeeld. Daarbij is de voedingswaarde van alle toplagen geanalyseerd en de granulaire samenstelling van de trainingsvelden beoordeeld. Met de verkregen analyses wordt een bemestingsprogramma samengesteld, rekening houdend met de Green Deal.

Bij de opzet van het regulier en specialistisch onderhoud zal worden ingezet op een intensivering van het mechanische onderhoud ter handhaving van gezonde en zoveel mogelijk gesloten grasmatten.

Vanuit de nulmeting en de behoeftebepaling wordt de resterende levensduur van de velden met inrichtingselementen bepaald. Middels een overzichtelijke matrix worden alle kosten voor de komende tien jaar inzichtelijk gemaakt.