• darkblurbg
  • darkblurbg

Op weg naar de Green Deal

Gepubliceerd op: 12-09-2018

“Uw bodem in balans”

Op weg naar de Green Deal in 2020 moeten we met elkaar terug in het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Bij alle beschikbare middelen is de afgelopen jaren een belangrijke component uit beeld geraakt, namelijk de bodem waarin de grasplant moet gedijen. Deze willen we graag inzetten om de gewenste doelen te realiseren.

Als uw bodem in balans is, dan is de behoefte aan kunstmatige ingrepen namelijk het kleinst. Met deze werkwijze komen we heel dicht bij een gewenste Green Deal, zoals die voor 2020 staat geagendeerd.

ASC Sports & Water en Casper Paulussen willen u graag meenemen naar een beheerconcept waarbij uw bodems in balans zijn en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk in de kast kunnen blijven staan.

Een illusie…?
We weten dat het mysterieuze bodemleven in een evenwichtige bodem tot geweldige prestaties in staat is. Deze nijvere werkers hebben vooral làst van gewasbeschermingsmiddelen en een overdaad aan voedingszouten!!

Wij dagen u uit om richting 2020 het beheer van uw velden zoveel mogelijk gebruik makend van de kracht van de bodem te gaan doen en daarbij meststoffen en bestrijdingsmiddelen verregaand te beperken. Ons voorstel is om daarmee nu reeds te starten bijvoorbeeld op 1 sportpark of enkele sportvelden.

Het pilotproject kan daarbij bestaan uit de onderstaande activiteiten op betreffende veld(en):

  • Gezamenlijke inspectie met nulmeting bodem, grasmat, beregening
  • Gewenste situatie met toetsingskader kwaliteitsnormen
  • Beoordeling huidig gebruik, beheer en onderhoud met inzet gewasbescherming (fungiciden, herbiciden, insecticiden)
  • Probleemanalyse, doelstellingen en tijdspad
  • Toepassen PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en (re) Act) met monitoring en periodieke afstemming aangaande herstelproces bij aangepast onderhoudsprotocol

Wij zien de uitnodiging voor een afspraak over uw pilotproject graag tegemoet !!