Onze waterdiensten

Nederland is een waterrijk land. Geen wonder dat ons land uitblinkt in het ontwikkelen en toepassen van kennis over water. Ook ASC Sports & Water heeft haar expertise op het gebied van water en speelt een belangrijke rol in de advisering van watervraagstukken. Dit doen we op een oplossingsgerichte en creatieve manier. Zo bieden we ondersteuning in de vorm van het verkennen van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van een planlocatie. Daarbij kunnen analyses worden gemaakt om tijdelijke, dan wel permanente ingrepen in de grondwaterhuishouding tot stand te brengen. 

Bouwputten en bemaling

In geval van ondergronds bouwen en de aanleg van kabels en leidingen zal in veel situaties tijdelijk de grondwaterstand moeten worden verlaagd om de uitvoering van werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten. ASC Sports & Water kan in dit traject advies geven.

Hierbij kan de onderstaande dienstverlening gewenst zijn:

 • Boordeling ontwerp bouwput en bemaling en afleiden bemalingscapaciteit
 • Effectenrapportage
 • Benodigde vergunningprocedures en bijkomende kosten en proceduretijd
 • Bouwputadvies
 

Bergen en infiltreren

Bij nieuwbouwplannen wordt voorgeschreven dat neerslag van verhard oppervlak indien mogelijk moet worden afgekoppeld van de riolering. Hiertoe dient een Watertoets te worden uitgevoerd. ASC Sports & Water biedt ondersteuning bij het opstellen van een Watertoets en het onderzoeken van de planlocatie op de (on)mogelijkheden van berging en infiltratie in de bodem.

 • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
 • Uitvoeren waterdoorlatendheidsmetingen
 • Monitoren fluctuatie grondwaterstand op planlocatie
 • Boordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia
 

Analyseren wateroverlastproblemen

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft de gemeente een zorgtaak gekregen om wateroverlast binnen de bebouwde kom te analyseren en beheersbaar te maken. ASC Sports & Water kan op basis van de beschikbare gegevens en eventueel aanvullend onderzoek, oorzakelijke verbanden en de ernst van meldingen analyseren en rapporteren. Ook kunnen oplossingen voor de wateroverlast worden voorgedragen en begroot.

 

Monitoren grondwaterstanden

In geval van voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen en wateroverlast situaties kan worden overwogen om de fluctuatie van de grondwaterstand voor een bepaalde tijd te monitoren. Hiertoe kunnen door ASC Sports & Water dataloggers in peilbuizen worden geïnstalleerd, waarmee peilkeuzen en ontwateringsniveaus voor een planlocatie nader kunnen worden beoordeeld.

 • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
 • Uitvoeren waterdoorlatendheidsmetingen
 • Monitoren fluctuatie grondwaterstand op planlocatie
 • Beoordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia
 • Herleiden oorzakelijke verbanden wateroverlast en oplossingsrichtingen
 

Bouwrijp maak adviezen

Bij nieuwbouwplannen dient mede op basis van de fluctuatie van de freatische grondwaterstand een peilkeuze te worden gemaakt voor bebouwing en verhardingen. Voor een voldoende beheersing van het grondwater in de bouwfase en de permanente situatie zijn in het geval van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een klei- of veenbodem ook aanvullende maatregelen gewenst.

 • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid planlocatie
 • Functioneren grondwater in de ondiepe bodem bij neerslagrijke omstandigheden
 • Boordeling mogelijkheden bergings- en infiltratiemedia
 • Opstellen adviezen ter voorkoming van wateroverlast in kruipruimten en tuinen zowel in bouwfase als permanente situatie
Bouwrijp maak adviezen; wateroverlast
 

Kwelanalyse

Bij nieuwbouwplannen nabij waterkeringen dient, in het kader van de Watertoets, over het algemeen kwelneutraal te worden gebouwd. ASC Sports & Water kan een bijdrage leveren bij het onderzoeken van de planlocatie en het analyseren van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van de planlocatie en de interacties met de omgeving. Op basis hiervan kunnen, in afstemming met het waterschap of hoogheemraadschap, passende oplossingen worden gezocht om de gewenste bestemmingswijziging binnen een optimale prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren.

Kwelanalyse; damwanden