Onze sportdiensten

Sport is een belangrijk element in onze maatschappij. In elke gemeente is wel een (buiten) sportaccommodatie te vinden. In de sportsector is ASC Sports & Water de specialist in advisering over buitensportaccommodaties voor gemeente en overige partijen.
Door de jarenlange werkervaring kent ASC Sports & Water de markt en de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van sport. Vanzelfsprekend liggen de normen van NOC*NSF en de regelgeving van de sportbonden aan de basis van onze ondersteuning. 

Klik hier voor de digitale brochures.

 

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van uw sportvelden kan worden gehandhaafd, danwel verbeterd, door het combineren van kennis van de eigenaar/beheerder en van de specialisten van ASC Sports & Water. Door het inventariseren van ontwerp-, gebruiks- en onderhoudsgegevens en periodieke inspecties van een veld wordt inzicht verkregen in de actuele bespelingseigenschappen en het functioneren van de sportconstructie en de waterhuishouding. Daarbij kan het onderhoudsprotocol optimaal aan het reguliere gebruik van een veld worden afgestemd.

Ook de resterende levensduur van een toplaag alsmede mogelijke maatregelen ter verbetering van de constructie en/of inrichtingselementen kunnen vanuit deze rapportage worden afgeleid.

Bij de periodieke bezoeken (1 tot 3 jaarlijks) worden de volgende aspecten beoordeeld:

Voor uw natuurgras velden:
 • Kwaliteitsbeoordeling
 • Onderhouds- en bemestingsadvies
 • Functioneren waterhuishouding
 • Renovatie urgentie
Voor uw kunstgras velden:
 • Meten slijtage, vezellengte en infill
 • Oneffenheden en bijzonderheden
 • Onderhoudsadvies
 • Resterende levensduur
Overige hardcourt arealen
 • Oneffenheden en bijzonderheden
 • Onderhoudsadvies
 • Resterende levensduur
 

Mede door vroegtijdig rekening te houden met de bestaande grondslag, mogelijk hergebruik van bestaande constructielagen, de aanwezigheid van samendrukbare lagen of problemen in de waterhuishouding, worden verrassingen bij de aanbesteding en in de uitvoering al zoveel mogelijk uitgesloten tijdens de planvoorbereiding. Hiermee wordt tevens optimaal marktmechanisme bij aanbesteding behaald (klik hier voor voorbeeld projecten).

Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging
 

Planvoorbereiding

Een planvoorbereiding voor de aanleg, renovatie of ombouw van civieltechnische en cultuurtechnische sportaccommodaties bestaat veelal uit de onderstaande aspecten:

 • Inventarisatie bestaande situatie
 • Inventarisatie van randvoorwaarden en wensen met betrekking tot opwaardering constructie, speeloppervlak en inrichtingselementen
 • Vaststellen keuzen ten aanzien van peil, opbouw constructie, ontwatering, maatvoering, belijning, inrichtingselementen en overige omgevingsfactoren
 • Opstellen begroting realisatiekosten
 • Opstellen technische werkomschrijving en/of bestek met eventuele ontwerptekening(en) voor prijsopgaven in de markt
 • Aanbesteding en gunning
 • Begeleiden bij de uitvoering

Mede door vroegtijdig rekening te houden met de bestaande grondslag, mogelijk hergebruik van bestaande constructielagen, de aanwezigheid van samendrukbare lagen of problemen in de waterhuishouding, worden verrassingen bij de aanbesteding en in de uitvoering al zoveel mogelijk uitgesloten tijdens de planvoorbereiding. Hiermee wordt tevens optimaal marktmechanisme bij aanbesteding behaald (klik hier voor voorbeeld projecten).

Planvoorbereiding ontwerptekening
Planvoorbereiding ontwerptekening
 

MOP&MIP

De kwaliteitsbeoordeling/nulmeting vormt de basis van het MOP (Meerjaren onderhoudsplan) en MIP (Meerjaren investeringsplan). Op een eenvoudige en overzichtelijke wijze zijn onder andere de volgende gegevens van buitenaccommodaties per sportconstructie inzichtelijk gemaakt.

 • Brongegevens
 • Verantwoordelijkheid
 • Eenheidsprijs
 • Kosten onderhoud
 • Kosten renovatie
 • Renovatiecyclus
Aan de hand van de gegevens worden handvaten gecreëerd om verantwoordelijke keuzen te maken voor bezuinigingsopgaven.
MOP (Meerjaren onderhoudsplan) en MIP (Meerjaren investeringsplan)

MOP (Meerjaren onderhoudsplan) en MIP (Meerjaren investeringsplan)
 

Behoeftebepaling

Een behoeftebepaling is in veel gevallen de eerste stap bij een ingreep op een sportpark, bij het ontwerp en aanleg van een nieuw sportpark, of het opstellen van een versobering of privatiseringsplan. Door een behoeftebepaling uit te voeren kunnen benodigde sportconstructies, inrichtingselementen, club/kleedaccommodaties en parkeervoorzieningen worden bepaald. Ook eventuele knelpunten op een bestaand sportpark kunnen nader worden getoetst. Aspecten die aanleiding kunnen geven tot ingrijpen zijn bijvoorbeeld:

 • Veranderingen in sport deelname.
 • Een toenemend multifunctioneel gebruik van club- of kleedaccommodaties en sportvelden.
 • De introductie van nieuwe sportvloeren in de verschillende takken van sport.
 • Veranderingen in de regelgeving van de verschillende sportbonden.
Behoeftebepaling aanleg sportveld
Behoeftebepaling aanleg sportveld
 

Kwaliteitsbeoordeling/nulmeting

Op basis van een kwaliteitsbeoordeling kan de resterende levensduur van een veldconstructie worden afgeleid en kunnen maatregelen worden afgeleid ter verbetering van de sportconstructie en/of de inrichtingselementen. Ook kan hiermee een toetsing aan de normen van NOC*NSF en de regelgeving van een sportbond worden uitgevoerd.

Door opname van alle waarnemingen in onze digitale veldmodule is een uiterst efficiënte interpretatie en presentatie van alle gegevens mogelijk. Dit resulteert in een overzichtelijke en goed leesbare rapportage waarin heldere adviezen worden opgesteld aangaande kwaliteit, onderhoud en beheer van uw sportaccommodaties.

Kwaliteitsbeoordeling scheur in atletiekbaan
 

Logboek

Door ASC Sports & Water is een digitaal logboek ontwikkeld voor het registreren van het onderhoud en beheer van alle buitensportaccommodaties. Alle participanten bij het beheer hebben gericht toegang tot het logboek. Voor de maaimachinist zijn werkzaamheden uiterst doelmatig en eenvoudig te registeren in het logboek. Jaaroverzichten volgen met een simpele druk op de knop.

Voordelen van het logboek

 • Inzicht in participanten, acties, fte en kosten
 • Efficiënt werken met de juiste informatie, altijd en overal
 • Afleiden trends, besparingen en reserveringen
 • Op maat en eenvoudige bediening
 • Voor alle belanghebbenden gericht toegankelijk
 • Archiveren ontwerp-, gebruiks-, keurings-, inspectie-, en onderhoudsgegevens
 • Borgen en gestrand doen garantieverklaringen leveranciers
 • Borgen kwaliteit velden en besteding budgetten bij privatisering verenigingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Logboek? Neemt contact op met Sep Heldens of Marten van Sluis via het contactformulier. Hij vertelt u graag meer over het gebruik van het Logboek en kan een introductie verzorgen met een demo versie in de door u gewenste toepassing geënt op uw organisatie.

Logboek Invulscherm
Logboek Jaaroverzicht
Logboek detail overzicht
 

Versoberings/privatiseringsplan

Veel gemeenten zijn genoodzaakt bezuinigingen in de sport door te voeren. Versoberen, reorganiseren en privatiseren zijn daarbij mogelijke opties om dit te bereiken. ASC Sports &Water is in staat om in nauwe samenwerking met de gemeente vormen van bezuiniging te vinden. De zorg voor gedragenheid van gebruikers en een voldoende kwaliteitsborg voor de sportaccommodaties maakt onderdeel uit van onze werkwijze. Met het door ons ontwikkelde digitale logboek kan vervolgens nauwlettend worden toegezien op bestede gelden en uitgevoerde werkzaamheden.

 

Conflictbemiddeling

Het aantal betrokken partijen aangaande beheer, onderhoud en gebruik neemt toe. Belangen kunnen hierbij uiteenlopend en conflicterend zijn. Meningsverschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het gebruiken en bij het onderhouden van grassportvelden. Met onze langjarige ervaring en betrokkenheid zijn wij bij uitstek in staat om als onafhankelijke partij belangenafwegingen te maken en constructieve oplossingen te genereren voor probleemsituaties.