Rugbyvelden en watertoets Purmerend

 
Project:

Planvoorbereiding rugbyvelden en watertoets.

Opdracht:

Gemeente Purmerend

Uitvoering:

2013-2014

Purmerend - Project detail
 

In samenwerking met de gemeente Purmerend is een planvoorbereiding gedaan voor de herinrichting van het sportpark aan de van IJsendijkstraat met de nieuwaanleg van één natuurgras rugbyveld en één kunstgras rugbyveld. Het voornemen is om op de planlocatie tevens een nieuwe sporthal te realiseren. Voor de herinrichting is een watertoets opgesteld met als doel het oppervlaktewaterbeheer in overeenstemming met het nieuwe inrichtingsplan invulling te geven.

Gemeente Purmerend heeft ASC Sports & Water de opdracht gegeven een programma van eisen op te stellen voor de aanleg van één kunstgras rugbyveld en één natuurgras rugbyveld.

Gemeente Purmerend heeft kenbaar gemaakt voor het nieuwe kunstgrasveld de maximale maatvoering toe te willen passen, dit om te kunnen voldoen aan de internationale richtlijnen van de Rugbybond

Door ASC Sports & Water is een plantekening samengesteld om de ruimtelijke haalbaarheid van het plan te beoordelen. Naast een inmeting zijn een sondeer- en booronderzoek en een AP04 onderzoek uitgevoerd ter beoordeling van de benodigde maatregelen bij de herinrichting van de planlocatie.
In dit verband is ook een watertoets uitgevoerd om de compensatie in toename verhard oppervlak en te dempen oppervlaktewater in het beschikbare plangebied in voldoende mate te compenseren in nauwe afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Een grondmechanische en hydrologische analyse zijn opgesteld voor de te dempen watergang die onderdeel van het kunstgrasveld moet gaan worden. Op basis van deze analyses zijn tevens passende veldconstructies ontworpen en is een grondbalans opgesteld.
Daarbij is een begroting opgesteld om de financiële haalbaarheid van het plan te beoordelen. Door ASC Sports & Water zal tevens een RAW bestek voor de gefaseerde aanleg van de veldconstructies worden samengesteld.

Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail