Bemalingsadvies Gemeente Hilversum

 
Project:

Bemalingsadvies kelder en aanvraag watervergunning voor een nieuwbouwwoning

Opdracht:

Architraaf architecten- en ingenieursbureau

Uitvoering:

2012

Bussum - Project detail
 

Dit project betreft een bemalingsadvies met vergunningsaanvraag bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Het bemalingsadvies is geschreven ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw met kelder.

Voor de ontgraving van de bouwput is voor de toepassing van een open ontgraving gekozen. Ter beperking van het waterbezwaar is in het ontwerp van de bemaling gekozen voor een horizontaal drainagesysteem. Het bemalingswater zal worden geretourneerd op de aanliggende infiltratiepolder op het aldaar aanwezige watergangenstelsel. De tijdsduur van de bemaling is geraamd op 4 weken.

Gekeken naar kosten en gevolgen van de bemaling op de omgeving worden maatregelen als het aanbrengen van damwanden of onderwaterbeton bij dit project niet nodig geacht.

In nauwe afstemming met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet zijn de vergunningen voor de bemaling en het lozen op het aanliggende oppervlaktewater door ASC Sports & Water aangevraagd voor de opdrachtgever.

Project locatie Bussum