Opstellen van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor 51 natuurgrasvelden

 
Project:

Opstellen van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor 51 natuurgrasvelden in de gemeente Leeuwarden.

Opdracht:

Gemeente Leeuwarden

Uitvoering:

2016

 

Voor het opstellen van het Meerjaren Onderhouds- en investeringsplan (MOP) zijn er disciplines als voetbal, honk- en softbal, atletiek en kaatsen beoordeeld.
Allereerst is de huidige kwaliteit van de 51 natuurgrasvelden met aanwezige inrichtingselementen beoordeeld middels een visuele inspectie met onze digitale veldapplicatie. Aspecten die hierbij onder andere aan de orde zijn gekomen, zijn de beoordeling van de toplaag en onderbouw, het functioneren van de waterhuishouding, grasbezetting, vlakheid, stabiliteit en hoogteligging.

In het meerjaren onderhoudsplan is vervolgens het grootschalig onderhoud per veld beschreven. Bijzonderheden die tijdens de veldinspectie zijn waargenomen, zijn gerapporteerd, besproken en vervolgens in hersteladviezen vertaald en begroot. Tot slot zijn de langjarige onderhouds- en beheerkosten tezamen met de renovatie- en vervangingskosten in een overzichtelijke matrix inzichtelijk gemaakt, teneinde tijdige en relatief gelijkmatige investeringen in de toekomst te bewerkstelligen.

De gemeente en BV Sport waren zeer content met de heldere en eenduidige rapportagevorm.

Leeuwarden - Project detail
Leeuwarden - Project detail